Đại hội cổ đông thường niên

Đại hội cổ đông thường niên 2012

2012
- Mục lục tài liệu.PDF
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012.PDF
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.PDF
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012.PDF
Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012.PDF
Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2012.PDF
-Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.PDF
-Báo cáo tài chính tóm tắt (hợp nhất) năm 2011.PDF
-Báo cáo tài chính tóm tắt công ty mẹ.PDF
-Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011.PDF
-Tờ trình phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát.PDF
-Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.PDF
-Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành và ủy quyền cho HĐQT PVC quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.PDF
-Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC.PDF
-Tờ trình về việc chấp thuận thay đổi nhân sự HĐQT PVC.PDF
-Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2012.PDF
-Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.PDF
-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.PDF
                          
  

Bài viết liên quan