Sổ tay Văn hóa PetroCons

Sổ tay Văn hóa PetroCons

06/10/2023 Luupv
Ngày 06/10/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 241/QĐ-XLDK về việc phê duyệt và ban hành “Sổ tay văn hóa PetroCons”.