Các Ban Tổng công ty

CÁC BAN TỔNG CÔNG TY

Ban Kiểm Soát

Trưởng ban: Hứa Xuân Nam

CÁC BAN/PHÒNG CHUYÊN MÔN CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY

Ban Tổ Chức Hành Chính:

Trưởng ban: Phạm Vũ Tuấn

Ban Tài Chính Kế toán - Kiểm Toán:

Kế toán trưởng: Vũ Minh Công

Ban Kinh Tế Thương Mại:

Trưởng Ban: Đoàn Phi Trường

Ban Kỹ Thuật An Toàn:

Trưởng ban: Dương Thanh Phương

Ban Kế Hoạch Đầu Tư và Tái Cơ Cấu:

Trưởng ban: Trần Ngọc Lâm

Phòng Pháp Chế:

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

CÁC BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2:

Giám đốc Ban Dự án: Tổng Giám Đốc
Giám đốc BĐH: Phạm Trung Kiên

Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch:

Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào

Ban điều hành các dự án PVC phía Nam:

Giám đốc BĐH: Nguyễn Văn Thắng

Ban điều hành dự án nhà máy sơ xợi tổng hợp Polyester:

Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào

Ban điều hành dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ:

Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào

Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc:

Giám đốc: Võ Trí Minh

VĂN PHÒNG ĐảNG - ĐOÀN THỂ

Văn phòng Đảng ủy: 

Chánh văn phòng Đảng ủy: Lê Mạnh Hà

Văn phòng Công đoàn: 

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thu Hường

Văn phòng Đoàn thanh niên: 

Bí thư Đoàn thanh niên:Nguyễn Phương Thảo