Chiến lược phát triển

 1. 1. Mục tiêu
  - Xây dựng PETROCONs trở thành một trong những đơn vị dịch vụ kỹ thuật cao thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình Dầu khí trên bờ. - Tái cơ cấu để PETROCONs tiếp tục phát triển mạnh hơn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển PETROCONs.
 1. 2.Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
  - Tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành các công trình dầu khí trên bờ và Tổng thầu EPC.
  - Đầu tư tài chính dài hạn vào các Công ty con hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chính được xác định trong chiến lược của PETROCONs.
 1. 3. Mô hình tổ chức quản lý
  - Công ty Mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs):
  + Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp quy định của pháp luật;
  + Trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành các công trình dầu khí trên bờ, Tổng thầu EPC và đầu tư tài chính dài hạn vào các Công ty con hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chính được xác định trong chiến lược của PETROCONs.
  + Tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETROCONs: giảm từ 54,54% xuống tối thiểu 36% Vốn điều lệ.
  - Phân loại sắp xếp các doanh nghiệp thành viên:
  PETROCONs tiếp tục nắm giữ tối thiểu 51% Vốn điều lệ của các Công ty:
  + Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Bắc (trên cơ sở sáp nhập/ hợp nhất/ tổ chức lại… các công ty xây lắp khu vực Miền Bắc);
  + Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam (trên cơ sở sáp nhật/ hợp nhất/ tổ chức lại… các công ty xây lắp khu mực Miền Nam);
  + Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (trên cơ sở sáp nhật/ hợp nhất/ tổ chức lại… các công ty xây lắp khu mực Miền Trung);
  + Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống và Bể chứa Dầu khí (DOBC);
  + Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp Máy Dầu khí (PVC-MS). 
 1. 4. Đẩy mạnh tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp:
  - Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành.
  - Hoàn thiện Quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm giải quyết chế độ, quyền lợi đối với Người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
  - Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
  - Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  - Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của PETROCONs đối với Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại các doanh nghiệp khác.
  - Chỉ thực hiện đầu tư mới vào lĩnh vực kinh doanh chính, có hiệu quả; thoái vốn tại các đơn vị không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính.