Tin tức

PetroCons lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons, mã chứng khoán: PVX) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xem xét thông qua Tờ trình về Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025.

Theo PetroCons, mục tiêu của việc tái cơ cấu là khôi phục hoạt động SXKD, từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín của PetroCons trong lĩnh vực thi công xây lắp; Xây dựng PetroCons trở thành một trong những đơn vị dịch vụ kỹ thuật có năng lực trình độ kỹ thuật cao, tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình Dầu khí. Bên cạnh đó, kế hoạch tái cơ cấu cũng nhằm tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại; phát huy có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế hiện có của PetroCons và các đơn vị; thu gọn mô mình tổ chức SXKD, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững; đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch SXKD 5 năm 2021 – 2025 và chiến lược phát triển PetroCons được phê duyệt.

Cụ thể, các nội dung chính trong kế hoạch tái cơ cấu Công ty mẹ - PetroCons là: Thực hiện công tác định hướng chiến lược, thị trường, quản lý vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên; Đồng thời trực tiếp SXKD và quản lý các dự án đầu tư theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD; Thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định. Trong kiện toàn tổ chức, PetroCons tập trung kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý để đảm bảo hoạt động SXKD trực tiếp, có đủ bộ máy tinh gọn để tìm kiếm việc làm, tổ chức thi công và quản lý có hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn và phát triển vốn.

Người lao động PetroCons trên công trường Dự án NMNĐ Thái Bình 2
Người lao động PetroCons trên công trường Dự án NMNĐ Thái Bình 2

PetroCons cũng cho biết kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu, thoái vốn của PetroCons tại các đơn vị. Trong đó, PetroCons sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại các công ty con/đơn vị nòng cốt: Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).

Nhóm các công ty PetroCons sẽ thực hiện tái cơ cấu/thoái toàn bộ vốn hoặc triển khai thủ tục giải thể/phá sản trong trường hợp cổ đông góp vốn kiến nghị giải thể/phá sản gồm 4 công ty: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà nội (PVC-HN), Công ty CP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME), Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong), Công ty CP Xây lắp Dầu khí miền Trung (PVC-MT).

Nhóm tiếp theo là nhóm PetroCons sẽ tái cơ cấu/thoái toàn bộ vốn góp gồm có 20 công ty.

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, đối với các đơn vị nằm trong kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn phục hồi tốt, có chuyển biến tích cực trong SXKD, các đơn vị phát huy có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế của các đơn vị và cần thiết duy trì trong hệ thống công ty con/đơn vị nòng cốt của PetroCons, Hội đồng quản trị PetroCons chủ động xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên gần nhất.

Đối với Petroland, trước đó, căn cứ vào chủ trương tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, tính cấp thiết đối với việc thoái vốn của PetroCons tại Petroland và diễn biến thị trường chứng khoán/giá cổ phiếu Petroland, PetroCons đã hoàn thành công tác thoái toàn bộ phần vốn góp ở Petroland vào ngày 7/12/2021 thu về 421,37 tỷ đồng/367,5 tỷ đồng giá trị đầu tư.

Theo Mai Phương PetroTimes

Bài viết liên quan