Tin chuyên ngành

Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp

(PetroTimes) - Là đơn vị đang trên “đầu sóng ngọn gió” trong ngành Dầu khí Việt Nam, những năm qua Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PETROCONs) đang nỗ lực bồi đắp văn hóa doanh nghiệp. Bởi vậy, ngay khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Kết luận số 234- KL/ĐU ngày 18/8/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp, PETROCONs là một trong những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn hiện thực hóa bằng hành động.

 

Những năm vừa qua, công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PETROCONs) được triển khai thực hiện, đã góp phần từng bước ổn định và khôi phục thương hiệu doanh nghiệp. Công tác này không chỉ góp phần định hướng, chấn chỉnh các mặt hoạt động của Tổng công ty đi vào nền nếp mà còn gắn kết, động viên người lao động từng bước, vượt qua giai đoạn khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì mối đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty.

Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp
Từ năm 2020 đến nay, cán bộ nhân viên PETROCONs trên công trường NMNĐ Thái Bình 2 luôn trong nhịp độ lao động khẩn trương

Tuy nhiên, công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của PETROCONs còn hạn chế như xây dựng các quy định về văn hóa, truyền thông chưa mang tính tổng thể, đồng bộ, toàn diện, chưa xác định rõ các giá trị có tính nguyên tắc, định hướng, chi phối về nhận thức và hành vi của các thành viên trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết trong tập thể còn hạn chế.

Trong đó, bộ máy cán bộ và công cụ phục vụ công tác truyền thông chưa đảm bảo yêu cầu hoạt động; văn hóa doanh nghiệp chưa trở thành động lực phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, người lao động trong thực thi nhiệm vụ. Ý thức, tác phong, thái độ làm việc còn nhiều vấn đề phải chấn chỉnh.

Đồng chí Nghiêm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT PETROCONs đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân do cán bộ nhân viên Tổng Công ty chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, quan tâm chưa đúng mức và còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng người lao động và điều kiện triển khai các hoạt động cụ thể.

Bởi vậy, xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng và là một yếu tố cốt lõi có ảnh hưởng quyết định đến sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; thực hiện Nghị quyết 181-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn, Kết luận số 234-KL/ĐU ngày 18/8/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp và Thông báo kết luận số 5589/KL-DKVN ngày 29/9/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn tại Hội nghị công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II- năm 2022;

Đồng thời căn cứ mục tiêu, định hướng phát triển của Tổng công ty yêu cầu hoạt động thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ PETROCONs đã ngay lập tức ban hành Nghị quyết đẩy mạnh công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.

Trong đó, PETROCONs xác định hai mục tiêu chính, về công tác truyền thông phải thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời thông qua các phương tiện truyền thông để củng cố, nâng cao uy tín, thương hiệu. Hạn chế tối đa các thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty, đơn vị với phương châm: Truyền thông đồng hành cùng mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp
Đồng chí Nghiêm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT PETROCONs.

Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Đảng bộ PETROCONs đã thống nhất về nhận thức từ lãnh đạo đến toàn thể người lao động khi khẳng định mục tiêu “Văn hoá doanh nghiệp là nền tảng và là một yếu tố cốt lõi có ảnh hưởng quyết định đến sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp”. Từ đó hình thành các giá trị chung, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tạo nên bản sắc văn hóa xây lắp Dầu khí với phương châm “Bản lĩnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm”.

Đáng chú ý, PETROCONs đã nhìn nhận rõ việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp phải kiên trì, thường xuyên, và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; Hội đồng quản trị có trách nhiệm rà soát, xây dựng và tiếp tục ban hành các quy chế, quy trình; Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch cụ thể để thực nghị quyết. Đặc biệt, đối với đơn vị đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức thì việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp được ưu tiên hàng đầu.

Trong thời gian qua, PETROCONs đã triển khai xây dựng Cẩm nang văn hóa PETROCONs trên nền tảng Văn hóa Dầu khí, với những nét riêng về chuẩn mực, giá trị cốt lõi phù hợp với tính chất, đặc thù, tạo động lực thúc đẩy hoạt động của Tổng công ty theo phương châm bản lĩnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm.

Theo đó, PETROCONs từng bước hoàn thiện các quy định có liên quan đến hành vi, ý thức, tác phong, tinh thần hợp tác, ứng xử trong giao tiếp và thực thi công việc của lãnh đạo và người lao động, trước hết là tập trung xây dựng Cẩm nang văn hóa PETROCONs theo hướng chi tiết, cụ thể gắn với công việc và sinh hoạt hàng ngày, dễ nắm bắt và dễ thực hiện.

Hoàn thiện quy định, quy chế nội bộ về công tác truyền thông, trong đó ưu tiên hoàn thiện quy định về quản lý và vận hành cổng thông tin điện tử, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin; tăng cường số lượng, chất lượng tin, bài trên website của Tổng công ty, đơn vị. Mặt khác, PETROCONs cũng chuẩn hóa đồng bộ nhiệm vụ truyền thông nội bộ và truyền thông công chúng, truyền thông với các cổ đông; Thống nhất áp dụng hình ảnh nhận diện thương hiệu của Tổng công ty trên các ấn phẩm, tài liệu và sản phẩm truyền thông và xây dựng cơ chế biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc nhằm động viên và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp
PETROCONs tổ chức chương trình Phụ nữ là để yêu thương nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, PETROCONs là đơn vị đầu tiên xây dựng các chuẩn mực văn hoá doanh nghiệp thành động lực cho sự phấn đấu và phát triển. Theo đó, các giá trị văn hóa doanh nghiệp phải gắn bó hài hòa giữa lợi ích tập thể và cá nhân, tạo động lực thúc đẩy, phát huy các hành vi, thái độ tích cực của mỗi cá nhân, thế mạnh của tập thể, xây dựng môi trường lành mạnh, bình đẳng, hài hoà, ổn định. Văn hóa doanh nghiệp còn góp phần hoàn thiện chiến lược phát triển của Tổng công ty, đảm bảo tính khả thi, có tính phấn đấu, tạo niềm tin và sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.

Duy trì ổn định, thường xuyên các phong trào, hoạt động tập thể để tăng cường, giao lưu, gắn kết các thành viên, tạo hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp trong nhận thức của người lao động và công chúng. Cải thiện hệ thống trao đổi thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý đa dạng, đa chiều, chính xác và kịp thời trong quản lý văn hoá doanh nghiệp; thông tin phải được thu thập, truyền đạt, lưu trữ và xử lý đúng quy định.

Đánh giá về công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã nhấn mạnh, “để tạo ra sự sắc sảo trong truyền thông, định hình bản sắc trong văn hóa, đưa Petrovietnam phát triển bền vững; hướng tới mục tiêu mỗi người lao động trong toàn Tập đoàn có cuộc sống ngày một tốt hơn, hoạt động hiểu quả cao hơn, chung mục tiêu cùng Tập đoàn vươn tới tầm vóc lớn hơn; từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên tập trung khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, nêu cao vai trò của người đứng đầu, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, bộ phận, tổ chức. Xác định, nhận thức Truyền thông & Văn hóa Doanh nghiệp là giải pháp quan trọng trong phát triển bền vững doanh nghiệp”.

Có thể thấy rằng, với nghị quyết của Đảng bộ Tổng Công ty, PETROCONs đã tiên phong cụ thể hoá các Kết luận của Đảng uỷ, lãnh đạo Tập đoàn về công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp và thực hiện công tác truyền thông một cách nghiêm túc. Nhưng để văn hóa Petrocons thực sự trở thành động lực phát triển vẫn cần sự chung tay, góp sức của chính hàng ngàn cán bộ nhân viên Tổng Công ty tại từng đơn vị thành viên, từng Ban Quản lý dự án trên các công trường xây dựng đầy gian khó.

Thành Công

Bài viết liên quan