Đại hội cổ đông thường niên

Đại hội cổ đông thường niên 2013

2013
- Thư mời họp ĐHĐCĐ 2013 của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).PDF
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.PDF
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).PDF
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.PDF
- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.PDF
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.PDF
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.PDF
- Tờ trình Về việc báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ lên 4.000 tỷ đồng.PDF
- Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.PDF
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.PDF
- Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
- Tờ trình Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.PDF
- Tờ trình Về việc uỷ quyền cho HĐQT thông qua Đề án tái cấu trúc và điều chỉnh Kế hoạch giai đoạn 5 năm 2011-2015, chiến lược đến 2015, định hướng phát triển đến năm 2025.PDF
- Báo cáo Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.PDF
- Tờ trình Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.PDF
- Sơ yếu lý lịch ông Bùi Ngọc Thắng.PDF
- Sơ yếu lý lịch ông Bùi Ngọc Hưng.PDF
- Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Văn Lai.PDF
- Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Thu Hường.PDF
- Sơ yếu lý lịch ông Phạm Tiến Đạt.PDF
- Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC 2013.PDF
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
Báo cáo thường niên Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) năm 2012.pdf
                             

Bài viết liên quan