Đại hội cổ đông thường niên

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021


20211. Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Của TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
2. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf
3. Dự thảo Quy chế Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf
4. Danh muc Tài Liệu.pdf

                      
    4.1. Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.pdf
    4.2. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.pdf
    4.3. Dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.pdf
    4.4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.pdf
    4.5. Dự thảo Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.pdf
    4.6. Dự thảo Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.pdf
    4.7. Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.pdf
    4.8. Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ.pdf
    4.9. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.pdf
    4.10. Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.pdf
    4.11. Dự thảo Tờ trình KQ thực hiện công tác thoái vốn 2016-2020 và KH thoái vốn của PVC tại các đơn vị thành viên 2020-2025.pdf
    4.12. Đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
    4.13. DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.pdf
5. Mẫu xác nhận, ủy quyền tham dự.pdf
6. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông.pdf
7. Phiếu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.pdf
8. Phiếu đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát.pdf
9. Mẫu Sơ yếu lý lịch.pdf
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf
11. Mẫu Phiếu biểu quyết 01.pdf
12. Mẫu Phiếu biểu quyết 02.pdf
  


Bài viết liên quan