Đại hội cổ đông thường niên

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

20201 - Dự thảo Mẫu xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội.docx
2 - Danh mục tài liệu ĐHCĐ Thường niên năm 2020.doc
3 - Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.doc

                      4 - Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.doc
5 - Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.doc
6 - Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT.doc
7 - Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của TCT.doc
8 - Dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.doc
9 - Dự thảo tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 phương án phân phối lợi nhuân năm 2019.doc
10 - Dự thảo Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án 2020 của HĐQT và BKS.doc
11 - Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.doc
12 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.docx
13 - Thông báo Đề cử ứng cử HDQT BKS.docx
14 - Sơ yếu lý lịch.docx
15 - Biên bản họp nhóm.doc
16 - Phiếu đề cử ứng cử BKS.doc
17 - Phiếu đề cử ứng cử HĐQT.doc
18- Tờ trình về việc Bầu cử nhân sự HĐQT và BKS - Đại hội Cổ đông thường niên 2020.doc
19 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội.doc
 

Bài viết liên quan