Đại hội cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2016.PDF
Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.pdf
Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.pdf
Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.pdf
Dự thảo tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thông qua và tổ chức triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020.pdf
Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.pdf
Dự thảo tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận công ty Mẹ 2015.pdf
Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.pdf
Dự thảo tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.pdf
Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.pdf
Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.pdf
Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.PDF
Mẫu phiếu biểu quyết nội dung ĐHĐCĐ PVC 2016.pdf
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ PVC 2016.pdf

                      Công bố thông tin nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên PVC năm 2016.PDF
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên PVC năm 2016.PDF
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên PVC năm 2016.PDF
Công bố thông tin BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất quý I năm 2016.PDF
Công bố thông tin BCTC Công ty Mẹ Quý I năm 2016.PDF
Công bố thông tin giải trình BCTC Công ty Mẹ Quý I năm 2016.PDF
Công bố thông tin BCTC Hợp nhất quý I năm 2016.PDF
Công bố thông tin giải trình BCTC Hợp nhất quý I năm 2016.PDF
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phiếu tại công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL).PDF
    

Bài viết liên quan