Tin Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành “Sổ tay văn hóa PetroCons”

Trong thời gian qua, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã xây dựng dự thảo “Sổ tay văn hóa PetroCons” trên cơ sở Sổ tay văn hóa Petrovietnam và các giá trị truyền thống của PetroCons được kế thừa. Ngày 06/10/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-XLDK về việc phê duyệt và ban hành “Sổ tay văn hóa PetroCons”.

Quyết định phê duyệt và ban hành “Sổ tay văn hóa PetroCons”

Bài viết liên quan