Thông báo

PVX CBTT về việc Cục THADS gửi các NH PrtroCons mở TK đề nghị các ngân hàng giải tỏa ngăn chặn toàn bộ số tiền phong tỏa tài khoản của PETROCONs do việc thi hành án theo Quyết định 70/QĐ-CTHADS ngày 06/10/2021 đã kết thúc

Bài viết liên quan