Tin đơn vị thành viên

PVC-PT THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CỔ PHIẾU

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông lưu ký cổ phiếu như sau:

Bài viết liên quan