Giao thông

Xây dựng Âu tàu và trung tâm điều khiển của Âu tàu Rạch chanh

Xây dựng Âu tàu và trung tâm điều khiển của Âu tàu Rạch chanh

433 lượt xem

•    Giá trị thực hiện: 358.593.399.095 VNĐ
•    Thời gian hoàn thành: 14/02/2015
•    Chủ đầu tư: Ban quản lý DA đường thủy nội địa phía Nam – Cục đường thủy nội địa Việt Nam