Xây lắp chuyên ngành dầu khí

PVC tham gia chế tạo các Nhà giàn DK tại vùng biển nằm trên thềm lục địa phía Nam đất nước

PVC tham gia chế tạo các Nhà giàn DK tại vùng biển nằm trên thềm lục địa phía Nam đất nước

238 lượt xem