Xây lắp chuyên ngành dầu khí

Hạ thủy Topside RC7 do PVC thi công chế tạo

Hạ thủy Topside RC7 do PVC thi công chế tạo

254 lượt xem