Giao thông

Cầu đường sang đảo Gò Găng

Cầu đường sang đảo Gò Găng

250 lượt xem

•    Giá trị thực hiện: 20.093.000.000 VNĐ
•    Thời gian hoàn thành: 05/03/2007
•    Chủ đầu tư: BQLDA Giao thông Vận tải
•    Quy mô công trình: Cấp 2
•    Gói thầu số 6: Xây dựng đường